Home

 

Algemene voorwaarden Local Flavour

 

1. Definities

 • Aanbieder: het bedrijf of persoon die een activiteit verzorgt.
 • Klant: degene die een activiteit of product reserveert via de site van Local Flavour.
 • Local Flavour: het bedrijf dat tussen de klant en de aanbieder bemiddelt bij het sluiten van de overeenkomst alsmede de leverancier van de producten.
 • Bezoeker: iedereen die de site van Local Flavour bezoekt.
 • Overeenkomst: de mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst waarbij de aanbieder zich ten opzichte van de klant verplicht tot het verzorgen van de aangeboden activiteit. 

  

2. De overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand doordat de klant het aanbod op de site van Local Flavour aanvaardt. De aanvaarding gebeurt schriftelijk en is bindend.
 • De klant verstrekt Local Flavour bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde personen die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de activiteit.
 • Het aanbod van de aanbieder via de Local Flavour site is vrijblijvend en kan zo nodig door Local Flavour worden herroepen.
 • Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. 

 

3. Betaling

 • Na bevestiging van de reservering ontvangt de klant de factuur. De aanbetaling bedraagt 50% van het totaalbedrag bij activiteiten en 75% bij levering van pakketten. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum (tenzij op de factuur anders vermeld) te zijn betaald. Het restantbedrag dient uiterlijk 7 dagen voor de activiteit of levering bij Local Flavour binnen te zijn.
 • De reservering van de klant is pas definitief wanneer het volledige factuurbedrag is betaald.
 • Bij niet of onvolledige betaling minimaal 7 dagen voorafgaand aan de activiteit of levering kan de activiteit of levering geen doorgang vinden.
 • Wanneer de activiteit of de levering binnen 2 weken na boeking zal plaatsvinden, dient het totale factuurbedrag in één keer overgemaakt te worden.
 • Facturen na afloop van de activiteit dienen door de klant binnen 14 dagen (tenzij op de factuur anders vermeld) betaald te worden.
 • Betaling aan de aanbieder door Local Flavour gebeurt zodra de betaling van de klant binnen is. 

 

4. Niet tijdige betaling

 • Indien de betaling van de door Local Flavour toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen de gestelde termijn, wordt de klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Local Flavour zonder nadere ingebrekestelling, het recht zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten te vorderen, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van € 40,- (zegge; veertig euro).

 

5. Levering

 • Wij streven ernaar pakketten en samples binnen één week na besteldatum te leveren, tenzij anders overeengekomen.
 • De orders worden op één adres binnen Nederland afgeleverd, tenzij anders overeengekomen.
 • Transportkosten worden in rekening gebracht.
 • Aangevraagde samples zullen in rekening worden gebracht. Bij eerste afname van ten minste 50 stuks, vergoeden wij u de betaalde samples en ontvangt u een credit factuur.

 

6. Wijzigen van de activiteit

 • Alle activiteiten kunnen gewijzigd worden door de klant, aanbieder of Local Flavour.
 • Wijzigingen moeten uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de activiteit worden doorgegeven. Voor bestelde producten geldt een termijn van 30 dagen.
 • Wijzigingen binnen de gestelde termijn zijn alleen mogelijk in overeenstemming met de klant, aanbieder en Local Flavour.
 • Kosten die voortvloeien uit de wijziging zijn voor rekening van degene die het initiatieftot wijzigen heeft genomen.
 • Neerwaartse wijzigingen groter dan 10% in het aantal deelnemers of aantal bestelde producten worden behandeld als een annulering.

 

7. Annulering                      

 • Maatwerkpakketten kunnen niet geannuleerd worden.
 • Alle activiteiten kunnen geannuleerd worden door de klant, aanbieder of Local Flavour.
 • Bij annulering door de aanbieder zal Local Flavour proberen een alternatief aan te bieden. 
 • Bij annulering door de klant tot uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de activiteit worden er administratiekosten à € 75,- (zegge: vijf en zeventig euro) in rekening gebracht. 
 • Bij annulering door de klant tussen 1 maand en 14 dagen voorafgaand aan de activiteit is 50% van de totaalprijs verschuldigd.
 • Bij annulering door de klant tussen de 14 dagen en de dag van de activiteit is de volledige totaalprijs verschuldigd.
 • Bij annulering door de aanbieder zal deze de boekingskosten voor de activiteit vergoeden aan Local Flavour.
 • Local Flavour bemiddelt bij annulering tussen klant en aanbieder.
 • Bij annulering door de aanbieder zal het door de klant betaalde bedrag teruggestort worden indien er geen alternatief wordt gevonden.
 • Bij annulering door de aanbieder zijn de aanbieder en Local Flavour niet aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit de annulering.

 

8. Aansprakelijkheid

 • Local Flavour besteedt voortdurend zorg aan de samenstelling en het onderhoud van haar website. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van prijswijzigingen en type- en drukfouten.
 • Local Flavour is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook veroorzaakt door de aanbieder en/of klant.
 • De aansprakelijkheid van de aanbieder en/of de klant bedraagt maximaal één keer de kosten van de activiteit.

 

9. Verplichtingen van de aanbieder

 • De aanbieder is verplicht tot uitvoering van de activiteit zoals deze op de Local Flavour site beschreven staat.
 • Indien een activiteit niet voldoet aan de verwachtingen die de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, heeft Local Flavour het recht om de aanbieder uit te sluiten van Local Flavour. De kosten die hiermee gepaard gaan, zijn voor rekening van de aanbieder.

 

10. Verplichtingen van de klant

 • De klant is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de aanbieder ter bevordering van een goede en veilige uitvoering van de activiteit.
 • De klant die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede, veilige uitvoering van een activiteit wordt bemoeilijkt, kan door de aanbieder of Local Flavour worden uitgesloten van de activiteit. De klant kan in dat geval jegens Local Flavour en aanbieder geen aanspraak maken op een teruggave van de reeds betaalde bedragen.

 

11. Eigendom- en gebruikersrechten

 • Tenzij anders aangegeven, berusten alle (intellectuele) eigendomsrechten omtrent de Local Flavour website bij Local Flavour.
 • De bezoeker op de Local Flavour website is slechts bevoegd de informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden.
 • De informatie op de Local Flavour website mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet worden gebruikt. Geen enkel deel van de Local Flavour website mag worden opgeslagen op of worden gereproduceerd in een andere website.
 • De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Local Flavour, een koppeling, deeplink of gateway aanbrengen tussen Local Flavour en enige andere (internet) site, (meta) search engine of computernetwerk.
 • Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de overtredende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete verschuldigd zijn van € 5.000,- (zegge: vijf duizend euro). De overtredende partij dient zijn niet toegestane activiteiten direct te staken en is voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, na hiervan door Local Flavour op de hoogte te zijn gesteld, bovenop de voorgaande boete een bedrag verschuldigd van € 100,- (zegge: honderd euro). 

 

12. Klachten

 • Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na aanvang van de activiteit schriftelijk te worden ingediend bij Local Flavour.
 • Binnen 1 maand na ontvangst van de klacht zal Local Flavour een schriftelijke reactie geven. 

 

13. Toepasselijk recht

 • Alle activiteiten van Local Flavour vallen onder Nederlands recht.